THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI HỆ THỐNG BKeL

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐỔI HỆ THỐNG BKeL

by Phòng Đào Tạo -
Number of replies: 0

Kể từ ngày 03/01/2024, nhà trường sẽ thay thế hệ thống BKeL cũ (e-learning.hcmut.edu.vn) bằng hệ thống BKeL mới (lms.hcmut.edu.vn).
Các bạn sinh viên sử dụng hệ thống BKeL mới cho các môn học từ học kỳ 2 năm học 2023-2024 (HK232).
Sinh viên vẫn xem được thông tin các học kỳ trước trên trang BKeL cũ.
Sinh viên cần cập nhật địa chỉ lms.hcmut.edu.vn hệ thống BKeL mới trên App Moodle để có thể sử dụng trên điện thoại.

Trân trọng.

Phòng Đào tạo.