Cảnh báo đối với sinh viên chưa hoàn thành khảo sát học phần_HKII năm học 2023-2024

Cảnh báo đối với sinh viên chưa hoàn thành khảo sát học phần_HKII năm học 2023-2024

by DƯƠNG ĐIỀN THU -
Number of replies: 0

- SV không tham gia đánh giá và đánh giá không đầy đủ các học phần đã học sẽ bị hủy kết quả đăng ký học phần học kỳ I, năm học 2024-2025.
- Trường hợp SV đã thực hiện đánh giá đầy đủ các học phần đã đăng ký vui lòng bỏ qua cảnh báo này.
* Lưu ý: SV cần kiểm tra lại Mã MH + tên giảng viên, trong trường hợp dữ liệu hiển thị không đúng thực tế, vui lòng gửi mail về Phòng KT&BĐCL để được kiểm tra và xử lý.